top of page

Hastane,Tıp Merkezi,Sağlık Kuruluşları için Sıcaklık ve Nem Kriterleri

Aile Sağlığı Merkezi Sıcaklık Takip Sistemi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının yayınladığı Sağlıkta Kalite Standartları yönetmeliğinde; hastaneler, tıp merkezleri için sıcaklık ve nem takip sistemi kriterleri aşağıdaki gibidir;

Laboratuvar alanları uygun fiziki koşullara sahip mi?

Laboratuvar ortamı, yeterli oranda iklimlendirilmelidir.

Laboratuvar kitlerinin muhafaza edildiği buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılıyor mu?

Laboratuvar kitleri üretici firma önerilerine uygun sıcaklıkta saklanmalı ve sıcaklık takipleri kayıt altına alınmalıdır.

Buzdolaplarında sıcaklığın referans değerler aralığında bulunmaması halinde, ilgili yetkiliye mesaj ve/veya e-posta yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgilendirme yapılmalıdır.(24 saat nöbet tutulan laboratuvarlarda, aktif göz önünde bulunan buzdolaplarında sesli uyarı sistemi var ise bu unsurdan muaftır.) Laboratuvar aktif çalışma alanı dışında, destek depo alanlarında (laboratuvar kitlerinin depolandığı) bulunan buzdolaplarında sıcaklığın referans değerler aralığında bulunmaması halinde, ilgili yetkiliye mesaj ve/veya e-posta yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgilendirme yapılmalıdır.

Medikal depolarda ilaç ve tıbbi malzemeler uygun koşullarda saklanıyor mu?

Medikal depolarda ilaçlar uygun sıcaklıkta ve nem koşullarında saklanmalıdır.

Medikal depolardaki tıbbi malzemeler uygun sıcaklıkta ve nem koşullarında saklanmalıdır

Medikal depolarda, sıcaklık ve nemin referans değerler aralığında bulunmaması halinde, ilgili yetkiliye uyarı veren USB girişli dijital dereceler yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgilendirme yapılmalıdır. USP girişi olan dijital dereceden belirli periyotlarda rapor alınıp depo sorumlusu tarafından imzalanıp arşivlenmelidir.

Soğuk zincire tabi ilaçlar ve tıbbi sarf malzemeler, soğuk zincirin kırılmasını engelleyecek şekilde TKHK Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan "Soğuk Zincir İlaçlarının Yönetim Talimatı" doğrultusunda uygun şartlarda muhafaza edilmelidir. Muhafaza sırasında uyarı veren dijital dereceler kullanılmalıdır. Dijital aktarımı sağlayan teknolojiler ile belirli periyotlarda rapor alınıp elektronik olarak arşivlenmelidir. (Soğuk zincire tabi ilaç veya tıbbi sarf malzeme bulunmayan depolar muaf tutulacaktır.)

 

Soğuk zincire tabi olan ilaç yönetimi TKHK Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan "Soğuk Zincir İlaçlarının Yönetim Talimatı" uygun olarak yapılıyor mu? (Soğuk zincir ilacı bulunmayan sağlık tesisleri muaf tutulmalıdır.)

Tedarikçi firma; uhdesinde kalan soğuk zincire tabi ilaçlar soğuk zincir indikatörlü etiket veya sıcaklık kaydedici dijital dereceler gibi teknolojilerle teslim etmelidir, teslim edilene kadar geçen süreçte soğuk zincirinin kırılmadığını belgelendirmelidir.

Soğuk zincire tabi ilaçlar ; Sağlık Tesisi içinde de soğuk zincirin kırılmasını engelleyecek şekilde uygun şartlarda muhafaza ve transfer edilmelidir. Muhafaza ve transferi sırasında uyarı veren dijital dereceler gibi teknolojiler kullanılmalıdır.

Dijital aktarımı sağlayan teknolojiler ile belirli periyotlarda rapor alınıp depo sorumlusu tarafından elektronik olarak arşivlenmelidir.

Stok fazlası ve ihtiyaç fazlası olarak başka bir sağlık tesisine soğuk zincire tabi ilaç gönderimi soğuk zincir indikatörlü etiket veya data logger gibi teknolojilerle yapılmalıdır.

Steril edilen malzemeler uygun şekilde depolanıyor mu?

Depo alanı toz, nem, insekt ve yüksek sıcaklık ve rutubete karşı iyi havalandırılabilen özelliklerde olmalıdır.

Sıcaklık ve nem değerleri günlük çizelgelerle takip edilmelidir. Steril depolama alanında sıcaklık 22 derece, nem %60’ı aşmamalıdır

Patoloji laboratuvarında arşivleme uygun koşullarda yapılıyor mu?

Blokların bulunduğu arşiv odasında sıcaklık takipleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Sıcaklık 25ºC'nin üzerine çıkmamalıdır.

Laboratuvar kitleri ve antibiyotik disklerinin muhafaza edildiği buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılıyor mu?

Laboratuvar kitleri üretici firma önerilerine uygun sıcaklıkta saklanmalı ve sıcaklık takipleri kayıt altına alınmalıdır

Antibiyotik diskleri üretici firma önerilerine uygun sıcaklıkta saklanmalı ve sıcaklık takipleri kayıt altına alınmalıdır

Buzdolaplarında sıcaklığın referans değerler aralığında bulunmaması halinde, ilgili yetkiliye mesaj ve/veya e-posta yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgilendirme yapılmalıdır.(24 saat nöbet tutulan laboratuvarlarda, aktif göz önünde bulunan buzdolaplarında sesli uyarı sistemi var ise bu unsurdan muaftır.)

Yoğun bakım odalarının ideal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır. Yoğun Bakım odasının sıcaklığı 18-26 °C arasında,

bağıl nem oranı %30- %60 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Hastane İçinde Özel Havalandırma Gereken Bölümler
 

Hasta odaları kış şartlarında 24 °C ve %30 nem,yaz şartlarında ise 24 °C ve %50 nem seviyelerinde olmalıdır.
Ameliyathanelerde sıcaklık 20-23 °C, rölatif nem %30-60 olmalıdır.Ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 °C arasında ayarlanabilmelidir. 

Uyanma Odaları 24 °C ve %45-%55 nem aralığında olmalıdır.

Doğum Hemşireliği Odaları 24 °C ve %30-%60 nem aralığında olmalıdır.

Bebek Kuvöz Bölümleri 24-27 °C ve %30-%60 nem aralığında olmalıdır
Yoğun bakım ünitelerinde ortam sıcaklığı 18-26 °C ve rölatif nem %30-60 olmalıdır.
Pozitif basınçlı izolasyon odaları ortam sıcaklığı 21-24 °C ve rölatif nem %30-60 olmalıdır.
Negatif basınçlı izolasyon odaları ortam sıcaklığı 21-24 °C ve rölatif nem %30-60 olmalıdır.

Merkezi UPS’lerin bulunduğu oda sıcaklığı 20°- 25° arasında olmalı ve sıcaklık değerleri günlük kontrol çizelgeleri ile takip edilmelidir.

Morg çekmecelerinin sıcaklık aralığı 0-5 °C aralığında olmalıdır.

Aile Sağlığı Merkezleri yeni yönetmelik gereği,tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takiplerini ısı verisi gönderebilen termometrelerle yapmak zorunlu hale gelmiştir.
İlgili Yönetmelik maddesi aşağıdaki gibidir;


MADDE 24 :
ü) Aşı dolabının ve aile sağlığı merkezinin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartları Kurumca belirlenmiş olan ısı verisi gönderebilen 2 adet termometre (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapılacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.)

Aile sağlığı merkezinin fiziki şartları

MADDE 23 :
ğ) Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı 18-27 derece arasında tutulur, muayene odasının iç ortam sıcaklığı için alt sınırın 20 derece olması gerekir. Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanır.

Hastana Koridor
Sıcaklık Takip Sistemi
Hastane Sıcaklık Takip Sistemi

T.C. Sağlık Bakanlığı Laboratuvar Hizmetleri

Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Eğitim Sunumu Tıklayınız...

2277409_810x458.jpg
Aşıların saklama koşulları.jpg

Aşıların Saklama Koşulları

Faz1 Klinik Araştırma Merkezleri

 

Sıcaklık takibi ile ilgili maddeler "TİTCK tarafından yayınlanan kılavuz ile belirlenmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız...

4.1. Genel Hususlar:

Kilit öneme sahip alanlar ve depolama sistemlerinin (araştırma ürünü odası, arşiv, buzdolabı, dondurucu/derin dondurucu vb.) sıcaklıklarını takip etmek için bir izleme sistemi olmalı ve kayıtları tutulmalıdır. Bu alanların ve depolama sistemlerinin sıcaklıkları belirlenen limitler dışında çıktığında devreye girecek bir alarm sistemi olmalıdır. Alarm sisteminin işlevselliği periyodik olarak test edilerek belgelendirilmelidir.

4.3. Araştırma Ürünü Odası:

Araştırma ürünleri, ürününün spesifikasyonlarına uygun olarak ve üretici/destekleyicinin talimatlarında belirtilen koşullar altında saklanmalıdır. Araştırma ürünü odası:

   Sıcaklık ve nem kontrollü olmalı; ayrıca önceden tanımlı değerlerden sapma olması durumunda devreye girecek bir alarm sistemi bulunmalı,
- Karantina alanı ile birlikte farklı araştırma ürünlerinin ayrı olarak depolanması için yeterli alana sahip olmalı,
- Sıcaklık ve nem kontrollü olmalı; ayrıca önceden tanımlı değerlerden sapma olması durumunda devreye girecek bir alarm sistemi bulunmalı,
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalı,
- Yalnızca yetkili personel erişebilmelidir.

4.4. Arşiv:

Arşiv işleyişi ile ilgili bir prosedür bulunmalı, arşive giriş/çıkışlar (personel ve doküman) kayıt altına alınmalı, elektronik veriler ve çalışma ham verileri de dâhil olmak üzere çalışma ile ilgili belgelerin arşivleme periyodu ilgili mevzuata uygun olmalı, sıcaklık ve nem değerleri tanımlanmalıdır. 

Faz1_Klinik_Araştırma_Merkezi.jpg
Çekirdek_Kaynak_Yönetim_Sistemi.png

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Giriş

2277409_810x458.jpg

Taşınır Kodu: 253-03-04-241001157

Malzeme Adı: Sıcaklık Ölçüm Cihazları,Aşı/Soğuk Zincir /Sıcaklık-Nem Takip Ölçüm Sistemi

ISI24 Sıcaklık ve Nem Takip Sistemi ile kritik durumlarda SMS,E-Mail ve IVR(Sesli Arama) ile uyarı alırsınız.Böylece aklınız aşı ve ilaçlarınız da kalmaz.

bottom of page